Σπουδές στο ΠΜΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. υπό προϋποθέσεις (λόγοι υγείας, κύηση ή λοχεία, επαγγελματικοί λόγοι, ολοκλήρωση πειραμάτων στις ερευνητικές διπλωματικές) έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση τη ΣΕ και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της ΣΕ και απόφασης της Συνέλευσης της Σχολής να λάβει παράταση 2 εξαμήνων στην φοίτησή του. Κατά την παράταση, ο ΜΦ δύναται να παρακολουθεί εκ νέου τα μαθήματα του ΠΜΣ εφόσον δοθεί σχετική άδεια από την Συνέλευση της Σχολής.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης χορηγείται άπαξ με πρόταση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης της Σχολής για αποδεδιγμένα σοβαρούς λόγους, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) συνεχόμενων εξαμήνων. Μετά το πέρας της αναστολής φοίτησης, ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι:

–  πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

–  πτυχίου ΑΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τρεις μήνες πριν την έναρξη κάθε Α’ ακαδημαϊκού εξαμήνου του ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 10. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει τα περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

Επιπλέον μόνο για τους υποψήφιους φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής:

 1. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Συντονιστική Επιτροπή, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%
 • Ερευνητική δραστηριότητα – Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%
 • Προηγούμενες σπουδές η διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ 5%
 • Προηγούμενη πρακτική εμπειρία η προηγούμενη εθελοντική δράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ 5%
 • Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ (όταν πραγματοποιούνται) σε ποσοστό 30%. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιούνται εισαγωγικές εξετάσεις, το ποσοστό αυτό καταμερίζεται στα υπόλοιπα κριτήρια ανάλογα με το ποσοστό τους.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ» πριν την έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιτυχόντες θεωρούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση επιλογής. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός επιτυχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριανταπέντε (35). Σε περίπτωση που τους υπερβαίνει λόγω ισοβαθμίας, οι επιτυχόντες επιλέγονται από τους ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση μέχρι συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού των 35 με βάση την καλύτερη επίδοση κατά σειρά στο βαθμό πτυχίου, τις εισαγωγικές εξετάσεις (όπου υπάρχουν), την προφορική συνέντευξη, την επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα και τη διπλωματική εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ» και την ερευνητική δραστηριότητα – δημοσιεύσεις.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ, οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ , συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4  δόσεις.