Προγραμμα Σπουδων

Το ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ» ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξάμηνων γίνεται διά ζώσης και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η ΣΕ δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον, μετά από απόφαση της ΣΕ και σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές που έχουν ως μητρική γλώσσα άλλη της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική.