Λειτουργια ΠΜΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αναζωογόνηση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αναζωογόνησης.

Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αναζωογόνηση», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το σχετικό πρόγραμμα σπουδών.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναζωογόνηση», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαθησιακά αποτελέσματα, προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

Κατάρτιση μέσα από την πρακτική και τη θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αναζωογόνησης και διαχείρισης του επείγοντος περιστατικού, που μπορεί να καταλήξει στην ανακοπή, σε όλο το ηλικιακό φάσμα.

Εξοικείωση με τις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές των προσεγγισμένων από το Π.Μ.Σ. γνωστικών πεδίων, κριτική κατανόηση, αντίληψη και σύνδεσή τους με άλλους γνωστικούς τομείς.

Απόκτηση επαρκούς γνώσης και εμπειρίας σε μεθόδους έρευνας.

Ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης, κριτικής αξιολόγησης και χρήσης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.

 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
Έντυπο υποβολής παραπόνων
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών