Διπλωματικη Εργασια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προϋπόθεση για την απόκτηση του ΜΠΣ από τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναζωογόνηση» αποτελεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ). Στόχος αυτού του οδηγού είναι η η παροχή βασικών κατευθύνσεων για τη συγγραφή της ΔΕ. Περαιτέρω διευκρινήσεις σε επιμέρους θέματα και ζητήματα μπορούν να δοθούν και από τους επιβλέποντες Καθηγητές ή τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Οι ΔΕ έχουν ως στόχο τους την παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο της Αναζωογόνησης. Η επιλογή του θέματος, η συλλογή των στοιχείων, η μεθοδολογία, η συγγραφή και η παρουσίαση της ΔΕ είναι καθαρά ευθύνη του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και ο φόρτος εργασίας συνυπολογίζεται στο χρόνο και τις Διδακτικές Μονάδες εκπόνησης της Διπλωματικής του Εργασίας.

Α. Επιλογή Θέματος

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει θέμα ΔΕ μετά από συνεννόηση και εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τη ΣΕ. Για την επιλογή του θέματος, οι φοιτητές πρέπει να διαθέσουν επαρκή χρόνο και θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα από πολλούς άλλους φοιτητές στο παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕ στερείται πρωτοτυπίας και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ο σκοπός της έρευνας θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΠΜΣ για τις ΔΕ.

Εφόσον με βάση τα παραπάνω διαπιστωθεί η δυνατότητα διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης ΔΕ, ο φοιτητής οφείλει να καταγράψει με σαφήνεια τον τίτλο και το πρωτόκολλο της. Κάθε πρωτόκολλο ακολουθεί τις βασικές αρχές σύνταξης ερευνητικού πρωτοκόλλου και θα πρέπει να αποτελείται από τις ενότητες: Αρχική σελίδα – Τίτλος, Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αναμενόμενα Αποτελέσματα, Βιβλιογραφία.

Ακολούθως, ορίζονται τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κα το θέμα αποστέλλεται για τελική έγκριση. Σε  όλη τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ πρέπει να υπάρχει συνεργασία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Τριμελή Επιτροπή όπως αυτή θα του έχει ορισθεί.

Β. Περιεχόμενο Διπλωματικής Εργασίας

Ερευνητικές Εργασίες

Στις εργασίες αυτές, η έμφαση δίδεται στο ερευνητικό μέρος, στη μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων και στη σωστή χρήση των στατιστικών δοκιμασιών ανάλυσης των δεδομένων. Θα γίνεται κριτική αξιολόγηση του σχεδιασμού της έρευνας και της συλλογής των στοιχείων. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως. Εργασίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά περιγραφική στατιστική είναι αποδεκτές.  Ανάλυση δεδομένων με νέες, μη ευρέως διαδεδομένες τεχνικές (π.χ. bootstrap, Bayesian, nonparametric, κ.λ.π.) είναι αποδεκτές, αν ενδείκνυται η χρήση τους, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζεται η μέθοδος, δηλαδή να φαίνεται η κατανόηση της μεθόδου και όχι να γίνεται απλή χρήση του προγράμματος ή πακέτου.

Εργασίες Ανασκόπησης

Στις εργασίες αυτές, ο υποψήφιος προβαίνει σε εκτεταμένη ανασκόπηση του θέματός του δίνοντας έμφαση σε θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστήμες υγείας. Μπορεί να έχει τη μορφή συνθετικής εργασίας στην οποία συνδυάζονται τα αποτελέσματα διαφόρων δημοσιεύσεων για την παραγωγή μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης συγκεκριμένου θέματος. Δεν γίνονται αποδεκτές εργασίες οι οποίες κάνουν παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός ή μικρού αριθμού επιστημονικών άρθρων χωρίς να προβαίνουν σε κριτική ανάλυση αυτών και σε διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μελέτης στο υπό μελέτη θέμα.

Γ. Μορφή

Η ΔΕ θα πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός επιστημονικού άρθρου.

  • Ο τίτλος να έχει σχέση με το περιεχόμενο, να μην πλατειάζει και να αποφεύγεται η χρήση ρημάτων.
  • Να έχει περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
  • Να έχει εισαγωγή, όπου εκτός από εισαγωγικά στοιχεία για το προς ανάπτυξη θέμα θα αναφέρεται ο σκοπός της ΔΕ, όπως επίσης περιληπτικά θα περιγράφει τα κεφάλαια που αναπτύσσονται.
  • Να έχει πλήρεις και σωστές βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο, και να αναφέρονται και οι σελίδες των περιοδικών από όπου λήφθηκαν πληροφορίες.
  • Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται στο τέλος της ΔΕ– και όχι στο τέλος κάθε κεφαλαίου – κατά προτίμηση με σύστημα Vancouver.
  • Στον τίτλο της ΔΕ , στις κεφαλίδες και υποκεφαλίδες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες και όταν για πρώτη φορά εμφανίζονται στο κείμενο (πρέπει να επεξηγούνται).
  • Δεν θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ενός βιαστικά ή πρόχειρα γραμμένου κειμένου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν απλή και κατανοητή γλώσσα. Για αυτόν το λόγο απαιτείται προσοχή στη συγγραφή.

Μια επιστημονική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν είτε σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είτε σε δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία οργανισμών, είτε στην αναφορά περιοχών, τοποθεσιών ή χαρακτηριστικών που μπορούν εύκολα να αποκαλύψουν την ταυτότητα των υποκειμένων της έρευνας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα (π.χ. της κατάστασης της υγείας ασθενών). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η έγγραφη έγκριση διεξαγωγής της μελέτης (όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας) και συγκατάθεση των εν λόγω υποκειμένων της έρευνας, αλλά και να διασφαλίζεται, όπου χρειάζεται, το εμπιστευτικόν με την κωδικοποίηση των δεδομένων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στον αναγνώστη της εργασίας να ανασύρει ευαίσθητα ή/και εμπιστευτικά στοιχεία.

Η εργασία πρέπει να περιέχει «βιβλιογραφικές αναφορές» οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποδοθεί ένα επιχείρημα, μια θεωρία, ένα εμπειρικό εύρημα κ.ά. στο συγγραφέα (ή στους συγγραφείς) από τον οποίο το «δανειστήκαμε». Αν υιοθετηθεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών του Harvard, τότε οι αναφορές στο κείμενο γίνονται με τη χρήση των επιθέτων των συγγραφέων, του έτους δημοσίευσης και πιθανόν της σελίδας όπου αναφερόμαστε όταν πρόκειται για βιβλίο (π.χ. Ο O’Brien (2002) διατύπωσε τη θεωρία…). Στο σύστημα αυτό κατόπιν γράφεται στο τέλος της εργασίας η βιβλιογραφία αλφαβητικά, χωρίς αρίθμηση των πηγών. Αντίθετα, σύμφωνα με το σύστημα Vancouver οι πηγές στο κείμενο αναφέρονται απλά με έναν αύξοντα αριθμό σε αγκύλες ή με τη μορφή εκθέτη (π.χ. Στη Γαλλία έχουν αντίθετα βρεθεί αντιοικονομίες κλίμακας [1]. ή Στη Γαλλία έχουν αντίθετα βρεθεί αντιοικονομίες κλίμακας.1). Στο τέλος του επιστημονικού κειμένου αναγράφονται οι βιβλιογραφικές αυτές πηγές αριθμημένες με τη σειρά που αναφέρονταν προηγουμένως στο κυρίως κείμενο.

Δ. Πρόοδοι

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν στο Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ που θα οριστεί έπειτα από αίτημα της ΣΕ στην Γενική συνέλευση της Σχολής Έκθεση Προόδου ανά έξι (6) μήνες (το πρώτο εξάμηνο συμπληρώνεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης του θέματος και κάθε πρόοδος πρέπει να αποστέλλεται πριν την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου), όπου θα αναλύουν επαρκώς την πρόοδο που έχουν σημειώσει για την εμπρόθεσμη εκπόνηση της ΔΕ, αλλά και θα επισημαίνουν εγκαίρως τυχόν προβλήματα. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα αποστέλλουν σε αρχείο Word την εξέλιξη της συγγραφής του Γενικού Μέρους και των ερευνητικών προσπαθειών (Ειδικό Μέρος).

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι καθώς κάθε έρευνα διέπεται από αυστηρούς δεοντολογικούς κανόνες, τα ερευνητικά  δεδομένα μπορεί να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή τόσο από τη ΣΕ όσο και από την Ιατρική Επιθεώρηση στην οποία έχει υποβληθεί το άρθρο. Σημειώνεται ότι βάση αυτών των κανόνων, κάθε Ιατρική Επιθεώρηση έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους συγγραφείς τα δεδομένα που βασίστηκε η μελέτη έως και 5 χρόνια μετά τη δημοσίευση του άρθρου, γεγονός που επιβάλλει την απόλυτη λεπτομέρεια και τυπικότητα εκ μέρους των φοιτητών.

Ε. Διαδικασία Υποβολής και παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας

Οι ΔΕ παρουσιάζονται σε τακτές ημερομηνίες, που ορίζονται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού έτους από την ΣΕ. Οι ημερομηνίες είναι τέσσερις (4) στη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού έτους και τοποθετούνται χρονικά περίπου στις αρχές Νοεμβρίου, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Απριλίου και τέλος Ιουνίου και καθορίζονται από τη ΣΕ.

Ο φοιτητής που θέλει να παρουσιάσει τη ΔΕ του σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει να παραδίδει το τελικό διορθωμένο κείμενο της ΔΕ και του Επιστημονικού άρθρου τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία παρουσίασης στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, μετά από ενημέρωση της γραμματείας.

Εφόσον τα μέλη της τριμελούς επιτροπής συμφωνήσουν ότι η ΔΕ μπορεί να υποστηριχτεί δίνουν την έγκριση στον  φοιτητή. Πριν από την παρουσίαση, ο φοιτητής πρέπει να παραδίδει τρία ανάτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής του. Η παρουσίαση γίνεται σε Power Point και η διάρκειά της είναι περίπου 7 λεπτά (5 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά ερωτήσεις).  Οι διαφάνειες που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες για την παρουσίαση και να μην αποτελούν κατευθείαν αναπαραγωγή των σελίδων της διπλωματικής εργασίας. Την παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφόσον το επιθυμούν.

Υπόδειγμα Διπλωματικής Εργασίας
Συμβουλευτείτε το υπόδειγμα διπλωματικής εργασίας
Writing and reporting scientific findings
Μέθοδοι ανεύρεσης βιβλιογραφίας
Παράδειγμα ερευνητικού πρωτοκόλου