Γενικες Πληροφοριες

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ΠΜΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥΚαθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣΚαθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑΚαθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΑν.Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη

ΓραμματείαΤέσση Ιωάννα
Τηλ.Επικοινωνίας: 2112136842
Ε-mail: ioannatessi@yahoo.com
Τεχνική υποστήριξηActaweb
Τηλ.Επικοινωνίας: 2107489439

 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Αναζωογόνηση» σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 είναι:

Σε επίπεδο Ιδρύματος αρμόδια όργανα είναι η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και η Σύγκλητος.

Σε επίπεδο Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αρμόδια όργανα είναι:

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Αρμοδιότητες της Συνέλευσης είναι να:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών την αναγκαιότητα ίδρυσης/τροποποίησης Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

β) ορίζει τον/ην Διευθυντή/τρια και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε Π.Μ.Σ. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,

δ) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

ε) αναθέτει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δύναται να αναθέτει επικουρικό διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

στ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

ζ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης και απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

η) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.),

θ) αναθέτει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

ι) ασκεί κάθε άλλη νόμιμη αρμοδιότητα.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. δ) και στ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Σ.Ε. αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ομότιμους καθηγητές/τριες, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,

δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος/η του προγράμματος και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Χώρος Διεξάγωγης

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια της Σχολής.

Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η γενική συνέλευση δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης.

Για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Γ εξάμηνο στα γνωστικά αντικείμενα:

Κλινικά Φροντιστήρια – Σεμινάρια Αναζωογόνησης θα πραγματοποιούνται στην Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Βασική έρευνα στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε πειραματικό εργαστήριο θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις Πειραματικών Εργαστηρίων.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διαθέτει πλούσια υποδομή και εξοπλισμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση», καθώς και πρόσβαση σε σχετικές  ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες  διαθέσιμες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο εργαστηριακό/ιατρικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Αναπνευστήρες, μηχανήματα αναισθησίας, κεντρικούς και περιφερικούς φλεβικούς καθετήρες, αρτηριακούς καθετήρες, καθετήρες αορτής και στεφανιαίων αγγείων, αυτόματος μηχανικός συμπιεστής θώρακα, χοίρεια πειραματόζωα, αυτόματους και χειροκίνητους απινιδωτές, λαρυγγοσκόπια και εξοπλισμό εξασφάλισης αεραγωγού, συστήματα μέτρησης και παροχέτευσης ούρων, ειδικούς οστεοτόμους για πραγματοποίηση νεκροτομών στα πειραματόζωα, προπλάσματα βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, ανθρώπινους προσομοιωτές, προσομοιωτές ειδικών δεξιοτήτων (τοποθέτηση κεντρικής γραμμής, παροχέτευσης θώρακα, υπερηχογραφικό μηχάνημα πολλαπλών κεφαλών κ.α).