Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση», σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, είναι:

 1. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Σχολής, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση της Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
  – Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
  – Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.
  – Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.
 3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης της Σχολής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

-Εισηγείται στην Γενική συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση».

-Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών.

-Εξετάζει φοιτητικά θέματα,  όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην Γενική Συνέλευση.

Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών και όλων των διοικητικών θεμάτων του ΠΜΣ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 60%, από:

– μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,

– μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

– ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής,

– διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),

– επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου της Σχολής για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […](παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής  ανατίθεται διδασκαλία σε:

– μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

– ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

– επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

– επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΌΝΗΣΗ» γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση Συνέλευσης της Σχολής.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια της Σχολής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διαθέτει τη βασική υποδομή και τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν προβολικά συστήματα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και συντηρούνται κατά διαστήματα, με εργασίες αποκαταστάσεως φθορών τόσο των χώρων όσο και της τεχνικής υποδομής. Επίσης δημιουργεί νέες υποδομές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. δημιουργία πολυμέσων με 25 νέες τεχνολογίας Η/Υ, αναβαθμίσεις των προβολικών συστημάτων κ.τ.λ.). Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα σταδιακά διαμορφώνονται ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και να διευκολύνεται η εν γένει μετακίνηση τους στους χώρους.

Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η γενική συνέλευση δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας) αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά.

Για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Γ΄ εξάμηνο στα γνωστικά αντικείμενα:

 • Κλινικά Φροντιστήρια- Σεμινάρια Αναζωογόνησης θα πραγματοποιούνται στην Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και .
 • Βασική έρευνα στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε πειραματικό εργαστήριο θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις Πειραματικών Εργαστηρίων.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διαθέτει πλούσια υποδομή και εξοπλισμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση», καθώς και πρόσβαση σε σχετικές  ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες  διαθέσιμες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο εργαστηριακό/ιατρικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας. Ο εν λόγω εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Αναπνευστήρες, μηχανήματα αναισθησίας, κεντρικούς και περιφερικούς φλεβικούς καθετήρες, αρτηριακούς καθετήρες, καθετήρες αορτής και στεφανιαίων αγγείων, αυτόματος μηχανικός συμπιεστής θώρακα, χοίρεια πειραματόζωα, αυτόματους και χειροκίνητους απινιδωτές, λαρυγγοσκόπια και εξοπλισμό εξασφάλισης αεραγωγού, συστήματα μέτρησης και παροχέτευσης ούρων, ειδικούς οστεοτόμους για πραγματοποίηση νεκροτομών στα πειραματόζωα, προπλάσματα βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, ανθρώπινους προσομοιωτές, προσομοιωτές ειδικών δεξιοτήτων (τοποθέτηση κεντρικής γραμμής, παροχέτευσης θώρακα, υπερηχογραφικό μηχάνημα πολλαπλών κεφαλών κ.α).

Η χρήση των ανωτέρω υποδομών και εξοπλισμού θα πραγματοποιείται χωρίς να παρεμποδίζεται, σε καμία περίπτωση, η διδασκαλία των φοιτητών του Α’ κύκλου σπουδών της Σχολής.