ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναζωογόνηση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο τομέα της Αναζωογόνησης.
Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αναζωογόνηση», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το σχετικό πρόγραμμα σπουδών.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει ενστερνιστεί και εφαρμόζει τις αρχές της παραγωγικής μάθησης επιτρέποντας έτσι σε κάθε φοιτητή να επικεντρωθεί στον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο, όπως η έρευνα, η εφαρμογή στην κλινική άσκηση ή η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου σε διαφόρους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ κλινικά μπορούν να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο- και εξωνοσοκομειακά, να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Αναισθησιολογικό τμήμα, τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και τις ομάδες  αναζωογόνησης του κάθε νοσοκομείου.

Το ΠΜΣ δίνει δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης με διδακτορικές σπουδές που αφορούν τόσο στην αναζωογόνηση του παιδιού, του νεογνού και του ενήλικα. Κατά συνέπεια το εν λόγω ΠΜΣ αποσκοπεί τόσο στην παροχή εξειδίκευσης όσο και στην εκπαίδευση των μελλοντικών υποψηφίων μελών διδακτικού επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ). Η πλειοψηφία των αποφοίτων εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Κάποιοι απόφοιτοι έχουν επίσης διαπρέψει σε Ιατρικές Σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού ως μέλη ΔΕΠ.

Στόχοι του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» είναι:

Nα εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Αναζωογόνησης, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, των χρόνων πριν και μετά την ανακοπή καθώς επίσης και την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ενδονοσοκομειακά. Επίσης σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στη αναζωογόνηση και στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αναζωογόνηση καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του ασθενούς που έχει αναζωογονηθεί με επιτυχία στα επείγοντα ή σε γενικό θάλαμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ «Αναζωογόνηση»  προσφέρει υψηλής ποιότητας γνώσεις και δεξιότητες που οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή κλινική τους πράξη και επίσης αναπτύσσει της κριτική τους σκέψη στην εύρεση και δημιουργία νέας γνώσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ερώτημα , όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί αντιμετωπίζουν την Αναζωογόνηση ως εξειδίκευση τους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 και έως σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς. Αρχικά με το ΦΕΚ 1518 Τομ Β 17.08.2007 εγκρίθηκε ΠΜΣ «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Με το ΦΕΚ 1414 Τομ Β 8.07.2015 έγινε αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ50590/B7 (ΦΕΚ 1518/Β΄/17−8−2007) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μονοτμηματικό.

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το 2007 αδιάλειπτα, και εισάγει φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Έχουν ολοκληρωθεί τα στατιστικά για έτη 2007-2015, ενώ τα έτη 2016-2017 είναι ακόμα ενεργά. Από τα έτη που έχουν ολοκληρώσει έχουν εισαχθεί συνολικά 276 φοιτητές από αυτούς αποφοίτησαν με άριστα οι 93 (33.69%), οι 99 (35.86%)  με Λίαν Καλώς, 15 (5.4%) με Καλώς, ενώ δεν ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσουν οι 24 (8.6%). Από τους 93 που αποφοίτησαν με Άριστα προχώρησαν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής οι 23 (24.73%). Τα ποσοστά αυτά συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης και της Αμερικής και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Ιατρικές Σχολές Ευρωπαϊκών χωρών και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και αναζωογόνηση αποτελεί την πλέον επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική κατάσταση, καθώς ο χρόνος για παρεμβάσεις είναι ελάχιστος. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν την αναζωογόνηση ως «Θέμα» (topic) στην πραγματικότητα, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και όλων των Οργανισμών ανά την υφήλιο, όπως το Συμβούλιο Αναζωογόνησης της Ασίας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας κλπ, καταδεικνύουν ότι η αναζωογόνηση δεν περιορίζεται στην ανακοπή, αλλά αφορά και ένα ευρύτερο φάσμα που ξεκινά από το τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι την μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η Society of Critical Care Medicine αλλά και η European Society of Cardiology έχουν αναγνωρίσει την αναζωογόνηση ως επίσημη εξειδίκευσή τους. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που οργάνωσε ΠΜΣ με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.  Στόχος του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η προαγωγή της κριτικής σκέψης και η δημιουργία επιστημόνων που μπορούν να στελεχώσουν τμήματα επειγόντων περιστατικών και μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και η παραγωγή νέας γνώσης, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την παρακολούθηση ενός απλού σεμιναρίου.